Речник

А
Аутинг (outing) е публичното оповестяване на сексуалната ориентация на дадено лице, без неговото разрешение и знание. Аутинга е много неуважително действие, което е потенциално опасно за разкрития човек.

Андроцентризъм се нарича практиката да се поставя гледната точка на мъжките човешки същества или мъжествеността в центъра на възгледа за света, културата и историята. Въведен като аналитично понятие от Шарлот Пъркинс Гилман, андроцентризма се разбира като социално фиксиране на мъжествеността, от която произхождат всички неща. Според андроцентризма, мъжествеността е нормативна, маскулинните модели на живот и мислене са универсални, докато фемининните се считат за отклонение.

Б
Биологичен пол (Sex) се отнася до биологичните и физиологичните характеристики, които определят индивида като мъж, жена или интерсекс (т.е. нетипична комбинация от характеристики, които обичайно отличават мъжете от жените). Биологичният пол има  редица показатели, включващи половите хромозоми, полови жлези, вътрешните и външните полови органи.
Бисексуален е индивид, който може да бъде физически, емоционално и сексуално привлечен както от мъже, така и от жени. Степента на привличане може да не бъде една и съща и за двата пола и може да варира с течение на времето. Много хора не вярват, че бисексуалността е валидна ориентация. Мнозина вярват, че бисексуалните са просто объркани относно своята ориентация и това, че се самоопределят като бисексуални е стъпка в процеса на идентифициране като гей или лесбийка. Те са обект на дискриминация в рамките както на хетеросексуалната, така и на хомосексуалната общност. Те до голяма степен са игнорирани в литературата и научните изследвания.  
Бифобия - негативно отношение към бисексуалността и бисексуалните, което се характеризира с преживяване на отвращение, омраза, страх и други негативни чувства.


Г
Гей – се отнася до индивид от мъжки пол, който е физически, емоционално и сексуално привлечен към представителите на своя пол. Терминът често се използва като синоним за хомосексуалност. Някои лесбийки също го използват като определение за себе си.
 
Д
Дистрес - понятието е въведено от Х. Селие за означаване на крайния стадий на явлението стрес, т.нар. отрицателен патогенен стрес, в резултат на който може да възникнат телесни и психични разстройства. Причинява страдание на личността.
Дисфория (от гр. мъчение, страдание) е термин, който се използва както за описание на сравнително краткотрайни състояния на мрачно настроение, включващи тъга, безпокойство и раздразнителност, за което причина може да бъде някаква форма на физическо неразположение, така и за разстройство на настроението, за което е характерно напрегнатост, мрачна раздразнителност с чести гневни избухвания, чувство на разочарование, обща неудовлетвореност. Дисфорията се преживява много болезнено от индивида.

Джендър – Социален пол (Gender) - този термин е използван в социалните науки и означава психологичен и социален пол, който е различен от термина биологичен пол. Понятието „джендър” се отнася до социално установените роли, поведения, дейности и характеристики, които в дадено общество се свързват с биологичния пол на човека (т.е. се считат за подобаващи на мъжете или съответно на жените). Поведението, което е съвместимо с културните очаквания се посочва като полово-нормативно. Поведения, които се възприемат като несъвместими с тези очаквания представляват полово не съответстващи.
Джендър куиър (gender queer) или не-бинарен (nonbinary) обхваща всички полови идентичности, които не са ексклузивно мъжки или женски. Това са идентичности, които са извън бинарността и сиснормативността. Този термин обхваща джендър флуидните (които са с променлива полова идентичност,) биджендърни, триджендърни или панджендърни (които имат два или повече пола), аджендърни или джендър неутрални (тези без пол), трети пол или друг джендър (категория, която включва онези, които не поставят име на своя пол) и др. Освен това, термина джендър куиър се използва за описание на всички хора, които преминават отвъд отличителните особености на пола, независимо от тяхната полова идентичност т.е. всички хора, при които половото изразяване не съответства на джендърната бинарност (мъж/жена).

И

Институционализиран хетеросексизъм – установени закони, обичаи и практики, провеждани от държавни, религиозни и обществени институции, както и бизнес организации, които позволяват систематична дискриминация на хора или групи, въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност. Примери за институционализиран хетеросексизъм са: забрана на еднополовите бракове; липса на позитивно представяне на сексуалните и джендърните малцинства в медии, липса на подкрепа на ЛГБТ събития и групи, открито толериране на хомофобни изказвания на личности от обществения и религиозния живот и др.

Интернализирана хомофобия се нарича проявата на предразсъдъци в лесбийки и гей-мъже спрямо себе си и другите като тях. Този термин се отнася до негативните чувства относно собствената сексуална ориентация, породени от насочването на негативните социални нагласи към себе си, водещи до ниска самооценка. Последствията от интернализираната хомофобия могат да варират от съмнение в себе си до явна себе-омраза и саморазрушително поведение.
Интерсекс - в съвременна употреба, терминът се отнася до лице родено с неопределени полови характеристики, които изглежда не отговарят на културните или социални очаквания на ясно подчертани мъжки или женски биологичен пол. Например, някои интерсекс хора се раждат с репродуктивни органи и на мъже, и на жени или неопределени гениталии. В някои случаи, човек не знае, че има интерсекс анатомия, докато той или тя не достигне пубертета. Терминът интерсекс сега се използва на мястото на хермафродит.
 
К

Компартментализация (разделно мислене) е интелектуален защитен механизъм, използван за избягване на когнитивния дисонанс или психичен дискомфорт и тревожност, причинени от противоположни ценности, когниции, емоции и вярвания в личността. Той позволява на две конфликтни идеи да съществуват без осъзната обърканост, вина, срам или тревога. Докато при „изолацията” се разбира разрив между мисли и емоции, разделното мислене означава разрив между несъвместими мислени нагласи. Когато някой използва компартментализация, той се придържа към две или повече идеи, отношения или форми на поведение, които са в конфликт една с друга, без да осъзнава тези противоречия. За страничния наблюдател, разделното мислене с нищо не се различава от лицемерието. 

Копинг стратегия – готовността на индивида за решаване на житейски проблеми. Това поведение е насочено към адаптиране спрямо обстоятелствата и към преодоляване на емоционалния стрес.
Куиър (Queer) - буквално от английски означава „ексцентричен, странен”. Жаргонен термин, който се употребява като общ за лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансджендърни. Куиър може да включва и хетеросексуални сподвижници, които подкрепят усилията на сексуалните малцинства в борбата им за равни права. Първоначално този термин е бил използван в негативно значение относно гей мъже, но по-късно е върнат от някои хора от сексуалните малцинства, които сега го използват с положително значение. Поради негативното си минало, предлага се на консултантите, които работят със сексуални малцинства, да избягват използването му, освен в случаите, в които клиента предпочита да го използва за себе си.

Л
Лесбийка в общи линии е приемлив термин за описание на жена, която е физически, емоционално и сексуално привлечена от представители на своя пол. Някои лесбийки предпочитат да използват термина "гей" като определение за себе си.


М
Ментализация е психологическо понятие, което описва способността за разбиране на собственото и на другите психично състояние, което е в основата на изявеното поведение. Ментализацията може да се разглежда като форма умствена дейност, която ни позволява да възприемаме и интерпретираме човешкото поведение по отношение на умишлени психични състояния (например, нужди, желания, чувства, убеждения, цели, намерения и причини).
Моносексуалност е термин, който често се използва в академичните среди като антоним на бисексуалност. Моносексуалният индивид е сексуално и/или романтично привлечен само от един пол или джендър (такива са хомосексуалните и хетеросексуалните хора). Бисексуалните, пансексуалните, флуидните или куиър индивидите се считат за не-моносексуални.


О
Обектификация, в своя по-широк смисъл, означава отношението към човек като към стока или обект, без оглед на неговата личност или достойнство. Сексуалната обектификация е акт на третиране на даден човек като инструмент за сексуално удоволствие.

Отреагиране (acting out) – защитен психичен механизъм, който води до физическо действие с цел, независимо колко е опасно, да се направи каквото и да е, но да се „избяга” от смазващата тревожност или страх.
 
П
Пансексуалност (от гр. „пан-„  всички или всеки) или омнисексуалност (от лат. „омни-„ всички или всеки) е емоционално и романтично привличане и сексуално желание към представители на всички биологични полове и полови идентичности (мъже, жени, транссексуални мъже, транссексуални жени, интерсекс и т.н). Самоопределящите се като пансексуални могат да считат пансексуалността за сексуална ориентация и наричат себе си „полово-слепи”, като твърдят, че джендъра и биoлогичния пол са маловажни или без значение при определяне на това, дали те ще бъдат сексуално привлечени към други. 

Полова бинарност – социално конструирана класификация на пола и джендъра на две отделни и несвързани форми на мъжкото и женското.

Полова идентичност (Gender identity) се отнася до чувството за себе си като мъж, жена или трансджендърен. Половата идентичност може или не може да съответства на биологичния пол. Когато половата идентичност и биологичния пол не са еднакви, човек може да се определи като транссексуален или като друга трансджендърна категория. Половата идентичност се установява между 18-ия месец и 3-та година от живота. Още с раждането детето се причислява към единия или другия пол и се третира от семейството и културата различно в зависимост етикета „мъж” или „жена”. Тези разлики в отношението оформят базисното възприемане на себе си. Човешките същества са непрекъснато бомбардирани с послания как да бъдат подходящо мъжествени или женствени – послания, които силно се различават в различните култури и раси. Особено важна роля в този процес играят родителите.
Половата идентичност и сексуалната ориентация са две различни неща. Много или дори повечето лесбийки, гей-мъже и бисексуални (ЛГБ) хора не са трансджендърни, както и много, дори повечето трансджендърни хора не са ЛГБ. Има много „мъжествени” гей-мъже, както и „женствени” лесбийки и обратното, много транссексуални хора, които се самоопределят като хетеросексуални преди или след промяната.  
Полово изразяване – се отнася до начина, по който човек представя своето усещане за пола в дадена култура т.е. до начина, по който човек изразява своето вътрешно чувство, че е мъж или жена, момче или момиче, двете или нито едното, което може или не може да съответства на биологичния пол и/или определения при неговото раждане джендър. Половото изразяване на един човек може или не може да бъде в съответствие със социално предписаните полови роли и може или не може да отразява неговата полова идентичност. Човек изразява своя пол чрез това как той изглежда, действа, грижите, които полага за външния си вид или дрехи.
Полова роля– това е външното представяне и поведение, като типично мъжко или женско. Тя се формира в ранно детство от родителите и продължава да се развива в предучилищна възраст и активно се регулира както от членовете на семейството, така и от връстници. Свързана е със социалните очаквания на това как индивида трябва да действа, мисли и/или чувства, в зависимост от пола.

Предразсъдък - това е враждебна или отрицателна нагласа към определена група. Формира се въз основа на обобщения, извлечени от погрешна или непълна информация. Думата предразсъдък има:
- когнитивен (познавателен) компонент – стереотип и група представи за дадения обект;
- емоционален компонент – неприязън или активна враждебност към обекта;
- поведенчески компонент – предразположение към дискриминиране на обекта при всяка възможност.

 
Р
Разкриване (coming out) се отнася до процеса, чрез който лесбийки, гей-мъже, бисексуални и трансджендърни хора признават своите сексуални предпочитания и различия и интегрират това знание в своя личен живот. Разкриването е сложен, селективен и продължителен процес. То включва разкриване пред себе си - осъзнаване и приемане на собствената идентичност и разкриване на тази идентичност пред другите. Рационализация - това е психичен защитен механизъм, при който човек оправдава своите спорни действия и чувства, обяснявайки ги с рационални, логични причини.
Рационализация - това е психичен защитен механизъм, при който човек оправдава своите спорни действия и чувства, обяснявайки ги с рационални, логични причини. Рационализацията възниква постфактум, като несъзнаван опит да се избегне вътрешния конфликт и поддържане на самооценката. Често благодарение на този защитен механизъм, човек вярва, че прави съзнателен избор тогава, когато неговото поведение е продиктувано от случая или моментното желание. С помощта на рационализацията, човек придава една разумност и достойнство на своето поведения както в собствените си очи, така и в очите на другите. 

С
Сексуална идентичност - субективното преживяване на собствената сексуална ориентация или как човек съзнателно определя и етикетира своята сексуалност, дали е гей, хетеросексуален, бисексуален, куиър или друго. Докато сексуалната ориентация е обикновено вродена, сексуалната идентичност се развива с течение на времето и културния контекст. Например, наричането на себе си „гей” или „лесбийка” е субективно утвърждаване на собствената хомосексуална ориентация.
Сексуална ориентация– представлява емоционално и романтично привличане и сексуално желание към други лица и се отнася до пола на този към който човек е сексуално и романтично привлечен. Категориите на сексуалната ориентация обикновено включват привличане към представителите на собствения пол (хомосексуална), привличане към представителите на другия пол (хетеросексуална) и привличане към двата пола (бисексуална). Докато тези категории продължават да бъдат широко използвани, научните изследвания показват, че сексуалната ориентация не се проявява винаги в такива дефинирани категории, а вместо това се случва по континуума. Накратко казано, сексуалната ориентация е сложно взаимодействие между емоционална ориентация (кого харесвате), еротична ориентация (кой ви привлича сексуално) и романтична ориентация (в кого се влюбвате).

Сексуална пристрастеност (хиперсексуално разстройство) – натраплива нужда да се участва в сексуални контакти, като в повечето случаи индивида няма контрол над своите импулси. Неговите сексуални апетити не могат да бъдат утолени и той е готов на всичко, за да ги задоволи. Дефиниция на АПА за хиперсексуално разстройство: „прекарване на толкова много време в стремеж към полов акт или мастурбация, че това възпрепятства работата или други важни дейности."

Сексуална флуидност е термин навлязъл в изследванията на човешката сексуалност за описание на способността за „гъвкава" еротична реакция, която може да доведе до значителни колебания в модела на сексуално привличане, поведение и идентичност в течение на времето и на различните любовни връзки. Той добива широка популярност след публикуването през 2008 г. на книгата на д-р Лиза Даймънд „Сексуална флуидност: разбиране на женската любов и желания". Тя твърди, че за някои жени, любовта и желанието не са твърдо хетеросексуални или хомосексуални, а флуидни. Думата бисексуалност също точно не изразява променливата природа на тяхната сексуалност, изменяща се през етапите от живота, различните социални групи и най-важното, различните любовни връзки. Първоначално, сексуалната флуидност е констатирана при жени, но последните изследвания предполагат, че мъжете могат да бъдат почти толкова сексуално флуидни колкото жените.
Сексуално малцинство – лицата, които имат малцинствена сексуална идентичност: гей, лесбийки, бисексуални, куиър.
Сексуално поведение се нарича всяко поведение, което има за цел постигане на удоволствие за лицето и/или сексуалния му партньор. Сексуалното поведение не отговаря непременно на сексуалната ориентация. Едно лице може да участва в гама от сексуални поведения с мъже и/или жени или изобщо никакви сексуални поведения, но все пак да самоопределя своята сексуална ориентация на друга основа. Поради това, в съвременните научни изследвания в такива области като ХИВ или полово-предавани инфекции, където поведението е по-значимо, отколкото идентичността, се използват описания, като, например: МСМ – мъже, които правят секс с мъже; ЖСЖ – жени, които правят секс с жени.

Сексуалност - Човешката сексуалност е сложно понятие свързано с областите на анатомията, физиологията, психологията, социологията, философията и изкуството. Психологията разглежда човешката сексуалност като определена от два основни типа фактори: биологични (генетични, хормонални и мозъчни) и психологични (вярвания, нагласи, самосъзнание, емоции – продукт на дадена социална среда и култура).
Човешката сексуалност има четири компонента:
- биологичен пол – той се определя от хромозомите (ХХ и ХY), които създават мъжете и жените, и от хормоните, подпомагащи тялото да развие вторичните полови белези;
- полова идентичност;
- социално-полова роля;
- сексуална ориентация.

Сисджендърен (cisgender) – думата е антоним на трансджендърен. Двете думи са с латински корени:  транс- (trans-) означава „от другата страна, отвъд”, а сис- (cis-) означава „от тази страна”. В Oxford English Dictionary думата „сисджендърен” е описана като прилагателно и е дефинирана като обозначаваща или свързана с лице, чието самоопределение отговаря на джендъра, който съответства на биологичния пол; не-трансджендърен.  

Скрит (сloseted) - (в превод от английски означава скрит, заключен, затворен, „в килера”) терминът се отнася до положението на скритост или предпазливост по отношение на неприкосновеността на личния живот относно сексуалната ориентация. Този езиков израз се използва в два случая:
- да си наясно със собствената хомосексуална или бисексуална ориентация, или истинска полова идентичност, но си против да я разкриваш поради различни лични или социални мотиви;
- отричането или отказа да се идентифицираш като ЛГБТ (лесбийка, гей, бисексуален, трансджендърен).
Социален конструктивизъм или социалното конструиране на реалността, е теория на познанието в социологията и теория на комуникацията, който изследва развитието на съвместно изградени разбирания за света. Това предполага, че разбирането, значението и смисъла, се развиват не поотделно в рамките на отделния човек, а в координация с други човешки същества. Най-важните елементите на тази теория са:
(а) предположението, че човешките същества рационализират своя опит чрез създаване на модел на социалния свят и как той функционира;
(б) езикът е най-съществената система, чрез която хората конструират реалността.
Социалните конструктивисти твърдят, че това, което приемаме за точни и обективни обяснения за човешката природа, за Аз-а и за типичните личностни черти и поведения на мъжете и жените, всъщност са производни на социалните процеси. Следователно половите стереотипи мъжественост и женственост са също така социални конструкции, които се градят около анатомичните различия. Те означават нещо, само защото им се придава различно значение в контекста на присъстващите в социалната среда властови отношения. Според теориите за социалното учене тези поведения и личностни черти, които се приемат за типично женски, като: по-ниска самооценка в сравнение с мъжете, по-голяма зависимост, ниска мотивация за постижения, по-ниска самоувереност, автономия и конкурентноспособност, всъщност са типични за мъжете и жените, на които липсва власт.

Стереотип е термин за означаване на относително устойчив, схематизиран, опростен и ограничен познавателен образ на предмет, явление, човек или социална група с фиксирани отделни, понякога дори несъществени белези на обекта. Стереотипите са готови схеми на възприятие на обекти и явления от действителността, които се усвояват в процеса на социализация и се споделят от широк кръг хора от дадена култура. Те възникват върху основата на ограничен, беден и едностранчив житейски опит при недостиг на надеждно проверена информация. Получилите се по този начин обобщения приписват еднакви особености на всеки индивид, принадлежащ към дадена група, без оглед на действителните различия сред членовете на тези група. Стереотипните представи и понятия, убеждения и нагласи изкривяват начина, по който се интерпретира поведението на хората и водят до предубеденост.
Стереотипите не са винаги отрицателни. Често, те са само начин да се организира и опрости представата ни за света и всички хора го правят до известна степен. Но изграждането на стереотипи може да бъде вредно и оскърбително за лицата, които засяга, дори стереотипът да изглежда неутрален или положителен (например, да се приписва „артистичен темперамент" на гей мъжете), само защото лишава отделния човек от правото да бъде възприеман и третиран като индивид, притежаващ свои собствени индивидуални черти – били те положителни или отрицателни. Стигма се определя като негативна обществена нагласа или обществено неодобрение, насочено към характеристиката на човек, което може да доведе до предразсъдъци и дискриминация срещу индивида


Т
Трансджендърен  или транс-идентичност се отнася за индивиди, които поставят под въпрос половата идентичност, която им е биологично определена при раждането и отхвърлят тази идентичност частично или напълно. Понятието често се използва като общ термин за представяне на широк спектър на несъответстващи на биологичния пол идентичности и поведение, (включително транссексуален, трансвестит, драг крал и драг кралица и т.н.) Трансджендърната общност съдържа в себе си  три групи.
Първата група включва тези, които се самоопределят или са определени като транссексуални (този термин вече се счита за неприемлив за употреба и се препоръчва използването на термина трансджендърни). Те са онези лица, които търсят или са получили смяна на пола по хирургичен път. Докато повечето трансджендърни хора не желаят оперативна смяна на пола, много от тези, които я желаят, често не я получават, защото не могат да си я позволят. Обичайното разграничение е между тези, които са пред-оперативни и тези, които са след-оперативни. Оперативната промяна на пола от мъж към жена – трансджендърна жена; оперативна промяна на пола от жена към мъж – трансджендърен мъж.
Втората група обхваща първата група и включва още трансвестити (англоезичния термин е крос-дресър /cross-dresser/, в превод, обличащи се като „противоположния” пол), драг крале и драг кралици. Терминът трансвестит или травестит днес се счита за твърде клиничен и дори за негативен, тъй като е често неправилно прилаган и е използван за обида на трансджендърна жена, без оглед на това дали тя живее през цялото време в джендъра, с който се идентифицира или не. По-голямата част от тези, които се обличат понякога като „противоположния” пол, използват термина крос-дресър, за да опишат себе си. Подходящо и не в негативен смисъл е използването на термина драг кралица за описание на сценичното изпълнение на мъж (независимо дали е аматьорско или професионално), главно с развлекателна цел (в програми и спектакли). Подобен род изпълнения включва обличане в женски дрехи, пеене, буфосинхронизъм и танци. По същия начин драг крал е насочено към жена, чието изпълнение е фокусирано върху симулирането на мъжкото поведение. Драг изпълнителите може и да не се идентифицират като трансджендърни. Много драг кралици и крале са всъщност гей-мъже, лесбийки или бисексуални.
Третата група обхваща първите две групи и включва в себе и онези, които биха могли да се обозначат като „джендър-варианти”или полово-различни. Това са всички, които „престъпват” границите между джендърите в по-голяма или по-малка степен. Примери за хора, които не са трансджендърни, но са полово-различни биха могли да бъдат: мъж, който е по-женствен от традиционната „норма” за мъж или момче, но който въпреки това се определя като момче или мъж, или жена, която е по-мъжествена в половото изразяване, отколкото повечето жени, но независимо това се идентифицира като момиче или жена.
В обобщение може да се каже, че терминът трансджендърни, включва всички хора, чиято полова идентичност, външен вид, изразяване и/или анатомия не се вписва в конвенционалните очаквания за мъж или жена. Повечето от трансджендърните хора не се самоопределят като трансджендърни т.е. не използват този термин за себе си. Важно е да се отбележи, че има буквално стотици различни термини, които трансджендърните хора използват, за да опишат себе си.
Трансджендърните хора имат много проблеми общи с ЛГБ лицата, като развитие на идентичността, „разкриване”, подтискане и дискриминация. В същото време те са изправени пред уникални предизвикателства, като въздействието от процедурите за смяна на пола, правни въпроси, свързани с техния статус като мъж или жена, въздействието от травестизма, както и разнообразни проблеми свързани с професионален избор и приспособяването.
Транссексуален се отнася до индивид, който от ранно детство вярва, че е от другия пол и се чувства в погрешното тяло. Трансексуалните хора живеят или искат да  живеят като представители на противоположният биологичен пол. Те обикновено прибягват до промени на своето тяло по хормонален или по хирургичен път, така, че тялото им да отговаря на вътрешната им полова идентичност. Този термин произхожда от медицинската и психологическата общност, поради което много транссексуални хора предпочитат „трансджендърен” вместо „транссексуален”.
Трансвестит или травестит – англоезичния термин е крос-дресър (cross-dresser), обличащи се като „противоположния” пол. Това е  общ термин, който се отнася до хора, които от време на време обличат дрехи, присъщи на „противоположния” пол. Травестизма е форма на полово изразяване и не е непременно обвързана със сексуалната ориентация или еротична активност. По-голямата част от обличащите се в дрехи, характерни за противоположния пол са хетеросексуални мъже. Терминът трансвестит или травестит днес се счита за твърде клиничен и дори за негативен. По-голямата част от тези, които се обличат понякога като „противоположния” пол, използват термина крос-дресър, за да опишат себе си.
Трансфобия - негативно отношение към трансджендърните, което се характеризира с преживяване на отвращение, омраза, страх и други негативни чувства.


Х
Хетеросексизъм е идеологическа система на потисничество, която дава привилегии на хетеросексуалните хора в ущърб на тези, които не са. Тя отрича, охулва и заклеймява всяка не хетеросексуална форма на поведение, идентичност, връзка или общност.
Хетероцентризъм е идеология, основаваща се на приемането, че всички хора са хетеросексуални. Основната концепция е вродената хетеросексуалност, на която се базират и терапиите за промяна на хомосексуалността. Идеологията на хетероцентризма създава системата на хетеросексизма, а двете създават индивидуалните прояви на хомофобия.
Хипервигилитет е един от свръх възбудните симптоми на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) и се отнася до преживяването на постоянна напрегнатост  (да бъдеш постоянно напрегнат и „нащрек”). Човек, който изпитва този симптом на ПТСР ще бъде мотивиран да поддържа по-висока информираност за заобикалящата го среда. Той често би сканирал околната среда, за да идентифицира потенциалните източници на заплаха. Хипервигилитетът често се придружава от промени в поведението, като например, винаги да се избира сядане в  далечния ъгъл на стаята, така че да има информираност за всички изходи. При екстремни прояви, хипервигилитета може да се появи подобно на параноя.
Хомонегативността е по-конкретна и актуална версия на термина хомофобия. Хомонегативността се отнася до негативните отношения спрямо гей индивиди, без да предполага страх.
Хомофобия –  е страх, неудобство или омраза спрямо не-хетеросексуалните хора, която се проявява на индивидуално ниво. Тя често се изразява в обиди, дискриминационни или насилствени действия. Обичайно хомофобията е ирационална, свързана е с недостатъчна или лъжлива информация за хомосексуалните хора.